Za vse, ki se še niste srečali s faktoringom ali pa vas zanimajo temeljne osnove faktoringa, smo pripravili kratek članek, kaj faktoring sploh je.

Faktoring je posel, kjer poslovni subjekt proda svoje nezapadle (ali zapadle) terjatve za to specializirani inštituciji, ki se imenuje faktor – običajno je to faktoring hiša, kot npr. APL ali banka. Namesto, da poslovni subjekt (prodajalec blaga ali storitev z odloženim rokom plačila) čaka na svoj denar 30, 60 ali celo 90 dni, s faktoringom takoj na račun prejme denarna sredstva.

Faktoring je primeren za vse vrste podjetij in druge pravne oblike družb (npr. občine, s.p. ipd.), ki potrebujejo likvidna sredstva ali za hitro rast, financiranje tekočega poslovanja ali za kritje izrednih poslovnih dogodkov.

V faktoring poslu torej sodelujejo trije subjekti:

 1. Faktor, ki odkupi terjatve ter takoj nakaže denar prodajalcu blaga ali storitev
 2. Odstopnik, ki proda svoje terjatve do svojih kupcev faktorju (prodajalec blaga)
 3. Plačnik, ki je kupec blaga ali storitve in nakaže ob valuti znesek fakture faktorju

Kakšna je razlika med faktoringom in odkupom terjatev?

Faktoring in odkup terjatev pogosto uporabljamo kot sopomenki.

Razlika med pojmoma faktoringom in odkupom terjatev je minimalna:

 • Faktoring pomeni trajen odkup terjatev skupaj s celostno storitvijo (v APL to storitev imenujemo stalni faktoring)
 • Odkup terjatev je enkraten posel (v APL ga imenujemo prodajni faktoring)

Pri tem velja še omeniti, da beseda faktoring izhaja iz angleške besede »factor«, ki pomeni posrednik. Faktoring hiša oziroma faktor je torej finančni posrednik, ki zagotovi likvidna sredstva za odstopnika terjatve.

Kot zanimivost je faktoring ustaljen in dobro poznan vir financiranja po vsem svetu, izhaja iz financiranja mednarodne trgovine in je pomemben finančni steber podpore gospodarstvu.

Kaj je faktoring na povsem konkretnem primeru

Za najboljšo ponazoritev, kako deluje faktoring si poglejmo konkretni primer (uporabljena so fiktivna imena podjetij):

Gradbinko d.o.o. je srednje veliko gradbeno podjetje. Gradbeništvo je močno izpostavljeno sezonski komponenti in posledično ima podjetje v zimskem času bistveno manj dela, prav tako tudi realizacije oziroma prometa. Na koncu manjša realizacija rezultira v povečani potrebi po likvidnih sredstvih.

Tudi če je realizacija manjša, Gradbinko d.o.o. svojim delavcem vedno izplača pravočasno plače, to je 15-tega v mesecu. Ker nikakor niso želeli zamuditi z izplačilom le‑teh, se je finančni direktor odločil za odprodajo terjatev. Do svojega glavnega kupca Stolpnica d.o.o., so imeli odprt še večji znesek iz časa jesenske gradnje. Faktura je imela namreč standardni 90 dnevni plačilni rok.

Gradbinko d.o.o. je z odprodajo terjatev do Stolpnica d.o.o. na podlagi fakture takoj dobili sveža likvidna sredstva na račun ter so tako lahko pravočasno izplačali plače. Postopek odprodaje terjatve je potekal po naslednjem postopku:

 1. Gradbinko d.o.o. (dobavitelj, odstopnik) je bil izvajalec za podjetje Stolpnica d.o.o. (plačnik, kupec) pri večjem gradbenem projektu. Po opravljeni storitvi je Gradbinko d.o.o. izdal račun s plačilnim rokom 90 dni, kot je standard v panogi.
 2. Gradbinko d.o.o. je ob zaznani potrebi po večji likvidnosti poklical faktoring hišo, kot je npr. APL ter poslal kopijo računa po e-pošti APL strokovnjaku za povečanje likvidnosti, z namenom da hitro preuči možnost odkupa terjatve.
 3. APL strokovnjak za pospeševanje likvidnosti takoj preveri bonitetno oceno podjetja Stolpnica d.o.o. (lahko tudi druge informacije na podlagi fakture) ter pripravi vso ustrezno dokumentacijo za odkup. Dokumentacija se uredi res hitro, lahko tudi v roku 24 ur.
 4. APL na podlagi podpisane dokumentacije takoj nakaže denar podjetju Gradbinko d.o.o. Znesek nakazila je zmanjšan za strošek faktoringa in zadržana sredstva. Gradbinko d.o.o ima sedaj dovolj denarja na računu za izplačilo plač.
 5. Ob dospelosti terjatve Stolpnica d.o.o. nakaže sredstva faktoring hiši, torej APL.
 6. APL ob prejemu nakazila na podlagi poračuna nakaže še razliko do polne vrednosti računa odstopniku, zmanjšano za obresti financiranja.
 7. APL in Gradbinko d.o.o. lahko podpišeta tudi letno pogodbo in se na podlagi le te dogovorita za ugodnejše pogoje financiranja.

Sorodnih primerov, ko podjetja potrebujejo likvidna sredstva je veliko – od odprave blokad, financiranja rasti poslovanja, odprodaje terjatev namesto najema kredita, nakupa osnovah sredstev, predčasnega plačila dobaviteljev in podobno.

Faktoring je več kot zgolj zagotavljanje likvidnih sredstev

Kot smo videli na primeru je osrednja funkcija faktoringa pretvorba terjatev v denar. Temu rečemo funkcija financiranja (poznamo 15 različnih virov financiranja podjetij). Dodatno faktoring lahko zajema tudi funkcijo zavarovanje terjatev, saj faktor v nekaterih primerih prevzame nase tveganje neplačila. Slednji faktoring imenujemo faktoring brez regresne pravice.

Faktoring posel ima tudi funkcijo storitve, katere namen je zmanjšanje birokracije ter pohitritev postopkov. Faktoring hiša ob sklenitvi posla pripravi vse potrebne računovodske ter pravne dokumente (npr. tudi cesijo oziroma pogodbo o odstopu terjatev), ter izvede celotni postopek. Storitev lahko zajema tudi upravljanje terjatev, od vodenja računovodskih listin do prejetih plačil, izterjave in unovčenja.

Faktoring storitev torej zajema tri funkcije:

 1. Financiranje faktoring posla
 2. Zavarovanje terjatev (v primeru, če ni regresne pravice)
 3. Izvedba celotne storitve

Poznamo vsaj 9 različnih vrst faktoringa

Faktoring je ustaljena in močno razvejana oblika financiranja poslovnih subjektov. Posledično poznamo veliko različnih oblik faktoringa, ki so se razvile predvsem glede na potrebe gospodarstva. Široka ponudba različnih oblik faktoringa omogoča tudi prilagajanje potrebam kupcev.

Lahko govorimo vsaj o naslednjih vrstah faktoringa:

Prodajni faktoring Gre za enkratni odkup terjatev, običajno ko se pojavijo izredni poslovni dogodki – npr. financiranje plač ob sezonski komponenti, odprava blokade računa, financiranje poslovanja ipd.
Stalni faktoring Sklenjena je letna pogodba na podlagi katere se prodajo vse terjatve do določenega kupca ali skupine kupcev. Stalni faktoring je praviloma ugodnejši od prodajnega faktoringa.
Dobaviteljski faktoring Naročnik storitve v tem primeru je kupec oziroma plačnik, ne pa odstopnik.  S tem si kupec blaga ali storitve podaljša plačilne roke, obenem pa ohrani dobri odnos z dobaviteljem.
Domači/Tuji faktoring Pri domačem faktoringu se vsi udeleženci v poslu nahajajo na domačem trgu. Pri tujem faktoringu je kupec oziroma dolžnik tuje podjetje.
Popolni/Nepopolni faktoring Pri popolnem faktoringu posel zajema vse tri funkcije in sicer financiranje, zavarovanje in celostno storitev. Pri nepopolnem faktoringu posel zajema samo dve funkciji in sicer financiranje ter celostno storitev, brez zavarovanja.
Odkriti/Tihi faktoring Pri odkritem faktoringu je dolžnik o odstopu terjatev obveščen. Pri tihem faktoringu plačnik ni seznanjen o odstopu terjatev, sredstva nakaže odstopniku, odstopnik pa faktorju.

Ključne razlike, ki jih morate poznati:

 • Z regresno pravico (Nepopolni faktoring) – Faktor vas lahko terja za poravnavo terjatve, če je ne poravna plačnik
 • Stalni faktoring – Sklenjena je letna pogodba, na podlagi katere se dobi ugodnejšo ceno
 • Dobaviteljski faktoring – Tudi kot kupec blaga in storitev se lahko poslužujete faktoringa
 • Tuji faktoring – Možno je odprodati tudi terjatve do tujih poslovnih subjektov

Glavne prednosti in slabosti faktoringa

Faktoring ima več prednosti pred drugimi oblikami financiranja, kot je npr. kratkoročni kredit. Glavna prednost je, da je pomembna boniteta kupca, ne pa boniteta odstopnika (dobavitelja, tistega, ki je običajno iniciator faktoringa), kot je to značilno za kratkoročne kredite.

Faktoring je tudi bistveno hitrejši vir financiranja, saj je moč terjatve odprodati tudi v roku 24 ur. Postopki odobritve so enostavni in ustaljeni. Posledično faktoring vpliva tudi na pozitivno bonitetno oceno ter boljše planiranje denarnega toka.

Slabosti faktoringa praktično ni. Ker je pomembna boniteta kupca, iz tega obstajajo omejitve katere terjatve je faktoring hiša pripravljena odkupit, sploh brez regresne pravice ali zavarovanj. Faktoring je povezan tudi s stroški, ki so sestavljeni iz stroška financiranja ter provizije za izvedbo posla.

Potrebno pa se je zavedati, da v večini primerov faktoring ni primeren za podjetja, ki poslujejo s fizičnimi osebami, poslujejo pretežno z gotovino (nimajo terjatev), imajo veliko reklamacij, prav tako je manj smiseln za podjetja, ki nimajo stalnih kupcev.

Razlika med bankami ter specializiranimi faktoring hišami

Za konec velja omeniti še razlike med bankami, ki opravljajo faktoring dejavnost ter specializiranimi faktoring hišami. Banke običajno financirajo večje posle (nad 50.000 EUR), sodelujejo pa predvsem z srednje velikimi in velikimi podjetji. Obenem so banke nekoliko manj prilagodljive ter imajo daljše postopke odločanja.

Specializirane faktoring hiše na drugi strani financirajo tudi manjše posle, so bolj fleksibilne ter lahko hitreje izpeljejo postopke. Faktoring hiše sodelujejo predvsem z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, med seboj pa se razlikujejo predvsem po ceni in kakovosti storitve.

Poglejte si prednosti poslovanja z APL, ki je ena izmed vodilnih specializiranih faktoring hiš v Sloveniji.

  Nazaj na vse članke

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

05 93 75 100
eKnjiga - 10 Korakov do boljše likvidnosti

NE SPREGLEJTE

Brezplačna brošura 10 korakov do boljše likvidnosti

  Drugi članki, ki bi vas utegnili zanimati