Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov in splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. Podatki o upravljavcu

  • AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI D.O.O. (v nadaljevanju APL)
  • Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
  • Matična številka: 6077692000
  • Identifikacijska številka za DDV: SI 18699049
  • e-naslov: info@apl-agencija.si

2. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov, nameni obdelave in vrste osebnih podatkov:

APL obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

  • pogodba o finančnih storitvah APL oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe: za namene in potrebe izvajanja posameznih storitev APL in pripadajočih zavarovanj, APL zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za sklepanje posamezne pogodbe z APL oz. za izvajanje posamezne finančne storitve, kot so kontaktni podatki in ostali poslovni podatki stranke posla (npr. podatki v primeru osebnih poroštev pri posameznih pravnih poslih). Obseg podatkov se razlikuje glede na to, katere podatke APL potrebuje za izvajanje posamezne finančne storitve. Zagotovitev tovrstnih podatkov APL je tudi statutarna in pogodbena obveznost strank oz. posameznikov, ki je nujna za izvrševanje posamezne storitve APL. V kolikor posameznik, ki bi želel z APL skleniti poslovno razmerje, ne bi posredoval vseh potrebnih podatkov oz. se ne bi strinjal z obdelavo tovrstnih podatkov, ki so nujni za izpolnjevanje poslovnega razmerja, APL ne bo izvedel storitve;
  • neposredno poseben zakon: za namene izvajanja določb določenih zakonov, ki APL-u dovoljujejo ali zapovedujejo zbiranje osebnih podatkov in v določenih primerih tudi njihovo nadaljnje posredovanje državnim organom, APL zbira in obdeluje osebne podatke katere mu nalaga posamezni zakon (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma);
  • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki: za namene izvajanja nekaterih trženjskih aktivnosti APL lahko zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: osebno ime, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Podaja privolitve je prostovoljna in jo stranka lahko pozneje prekliče;
  • zakonit interes APL-a ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

3. Spletno poslovanje

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe APL (v nadaljevanju tudi upravljalec oz. ponudnik).

Uporabnik spletne strani APL-a je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto oz. spletno stran https://www.apl-agencija.si/ in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejemajo storitev APL na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta.

Upravljalec spletne strani je APL, ki s pomočjo orodja Google Analytics avtomatsko zbira podatke o tem, katere strani na spletni strani so največkrat obiskane, kako pogosto, koliko časa se uporabniki tam zadržijo, ter podobno. Na podlagi teh podatkov lahko APL vidi, koliko uporabnikov obiskuje spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih spletna stran zelo zanima, poskuša pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati APL-ove oglase (t.i. remarketing).

Upravljalec pojasnjuje, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvaja na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Pri tem zasleduje svoje legitimne interese, in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje spletnih strani APL-a oziroma branje njegovih e-novic očitno kažejo zanimanje za njegove storitve, ponuditi individualizirane in prepričljive tržne ponudbe za najem njegovih storitev.

Podatke o obiskovalcih spletne strani APL takoj po zajemu anonimizira in jih odtlej hrani le v agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler od njih uporabniki ne zahtevajo prenehanja njihovega zbiranja, na strani https://adssettings.google.com/u/0/authenticated.

Od uporabnikov, ki se prijavijo na e-novice oz. e-mesečnik (prek obrazca ali poleg prenosa brošure) APL zbira podatke o e-poštnem naslovu. Prav tako APL zbira podatke o tem, katere e-novice uporabniki preberejo, ter, če s klikom na njih obiščejo spletno stran upravljalca, katere obiske opravijo na njej. Na podlagi teh podatkov lahko APL izboljša e-novice, prav tako pa lahko uporabnike, ki izkažejo interese za posamezne storitve ali novosti, neposredno kontaktira. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvi, produktih, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov upravljalca ter za segmentacijo, raziskavo trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ponudnika APL.

Od uporabnikov, ki bodo želeli komunicirati preko okna za »chat«, bo APL za namen komuniciranja zbiral podatke o njihovem e-poštnem naslovu.

Podatke o e-poštnih kontaktih APL hrani do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbriše v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od APL pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.

Od uporabnikov, ki bodo želeli brezplačno svetovanje glede možnosti zagotovitve svežih likvidnih sredstev za podjetje (preko obrazca za oddajo povpraševanja), bo APL za namen svetovanja oz. ponudbe individualne storitve zbiral podatke o njihovem e-poštnem naslovu in telefonu.

Vseh navedenih podatkov upravljalec ne posreduje zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo analitke in remarketinga, obdeluje s pomočjo podjetja Google (storitvi Google Analytics in AdWords) oz. s pomočjo Mailchimpa, kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz Združenih držav Amerike. Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske komisije, imenovanega Ščit zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://www.privacyshield.gov/welcome.

3.1. Uporaba vsebin

Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja.

Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

3.2. Dostopnost spletnega mesta

Ponudnik si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ponudnik ne zagotavlja dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

3.3. Pogoji poslovanja

Ponudnik si pridržuje pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi ki jo ponuja na spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrne. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da ne odgovori na katerokoli sporočilo, ki ga prejme prek spletne strani.

3.4. Povezave

Spletne strani na katere s povezavami kaže spletno mesto niso pod nadzorom ponudnika in ta zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

4. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov in od pravnega temelja obdelave. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi posameznega namena obdelave, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, niso opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni sodelavci APL-a, ki podatke obdelujejo v okviru pogodbe, sklenjene z APL-om, ki so zavezani k spoštovanju in varovanju zaupnih podatkov strank oz. posameznikov.

6. Pravice posameznikov

Vsak posameznik ima pravico, da pisno prekliče svojo podano privolitev in da od APL-a pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v elektronski pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost naših obdelav, izvedenih do trenutka prejema izjave o preklicu.

Posameznik ima dalje pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima možnost na osnovi pravice do dostopa pri APL preveriti ali APL obdeluje njegove osebne podatke, in v primeru obdelave med drugim pridobi naslednje podatke: vrste osebnih podatkov, namene obdelave, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili morda razkriti osebni podatki, obdobje hrambe osebnih podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu (Informacijskem pooblaščencu RS).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko na podlagi pravice do prenosljivosti podatkov od APL-a pridobi njegove posredovane osebne podatke v berljivi obliki in te podatke nato izroči drugemu upravljavcu oz. zahteva, da prenos teh osebnih podatkov zagotovi APL (ko je to tehnično izvedljivo), kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko na podlagi pravice do ugovora v primeru, ko obdelava temelji na podlagi zakonitega interesa upravljalca ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu in APL ne izkaže nujnih legitimnih razlogov za takšno obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ne izkaže, da je obdelava potrebna za uveljavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma nasprotovanje pravnim zahtevkom, nasprotuje obdelavi njegovih osebnih podatkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da APL brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. APL ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da APL omeji obdelavo, kadar velja eden izmed naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki APL-u omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) APL osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravice posameznik uveljavlja pri APL z vložitvijo zahteve. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo. Zahtevo z ustrezno identifikacijo pošlje na e-naslov: info@apl-agencija.si ali po navadni pošti na naslov: AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI D.O.O., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Zahtevo lahko posameznik vloži tudi na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik na sedežu APL).

APL bo o posamezni zahtevi posameznika odločila najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve. V izjemnih primerih lahko APL rok za odločitev podaljša za en mesec, o čemer posameznika obvesti v prvem mesecu od prejema zahteve.

Zoper odločitev APL-a o zahtevi ima posameznik pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) oziroma zahtevati sodno varstvo.

7. Dodatna pojasnila

APL na podlagi 37. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ni obvezan imenovati pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

APL ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z posameznikom ali na posameznika izrazito vpliva.

APL zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje upravljavcem v tretjih državah.

APL osebnih podatkov ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.

Pri obdelavi osebnih podatkov APL sprejema ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti in zaupnosti pridobljenih osebnih podatkov. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij APL ne bo uporabljal v druge namene in jih ne bo razkril tretjim osebam brez predhodne odobritve posameznika oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za APL izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oz. aktivnostim.

APL si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov in splošnih pogojev uporabe spletnega mesta za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta ali s pogodbo, ki sta jo sklenila APL in stranka oz. posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Vaša vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom vaših osebnih podatkov nam lahko posredujete na info@apl-agencija.si.

8. Avtorske pravice

Brez predhodnega pisnega dovoljenja APL-a se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati.