Stroški faktoringa se delijo na dva dela in sicer provizijo in stroške financiranja. Strošek financiranja so dejanske obresti za financiranje faktoring posla, provizija pa je storitev, ki jo opravi faktor.